Trend - Xu hướng

08/31/2020 17:25:32 64
  • 10 xu hướng công nghệ năm 2020
    07/21/2020 02:14:09 7
    Các xu hướng thiên về dùng AI, công nghệ học máy để thay thế tư duy, quyết định, đồng thời tăng cường khả năng nhận thức, vật lý con người. Đây là các xu hướng FPT đã nghiên cứu, áp dụng, một số đã được phát triển sản phẩm.